top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJitka Zichova

Opatření na pomoc OSVČ v kostceOpatření/Program

Typ výdaje/Kompenzační opatření

Podmínky

Program „Ošetřovné“ (OČR) pro OSVČ

- dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 424 Kč za každý den OČR

- příjem žádostí o dotaci na ošetřovné zajistí kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

- OSVČ která pečuje o dítě (děti) které navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) a jsou mladší 13 let, za předpokladu, že na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

- uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19. Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu (osoby) zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

- o dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

- program bude realizován pod dobu mimořádného opatření při epidemii, které přijala vláda ČR v době nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

Více informací:

Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

- za OSVČ budou zaplaceny minimální zálohy za 6 měsíců

- ten, kdo platí větší než minimální zálohu, doplatí tento rozdíl až při vyúčtování v roce 2021

- stát zaplatí za OSVČ minimální zálohy za měsíce březen a srpen v celkové výši 29 376 Kč

COVID 1- bezúročné úvěry od ČMZRB, alokace 5 mld. Kč. Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00

- na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku

- na pořízení a financování zásob

- na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

- bez úroku a bez poplatků

- výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč

- až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu

- splatnost 2 roky

- odklad splátek 1 rok

COVID 2 – bezúročné úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB, alokace 35 mld. Kč.

- na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku

- na pořízení a financování zásob

- na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

- bez úroku a bez poplatků

- výše úvěru 10 tis. Kč až 15 mil. Kč

- až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu

- splatnost až 2 roky

- odklad splátek až 12 měsíců

Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč.

- pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. Seznam prostředků je uveden v příloze č.3 Výzvy (příloha bude finalizována zítra). Řídící orgán si vyhrazuje právo tento seznam aktualizovat

- finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku

- výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020.

- žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020.

- příjemce MSP

- míra podpory 50 %

- výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč

- územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

- zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID-19, alokace 200 mil. Kč.

- pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů.

- vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe.

- vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19.

- příjem žádostí bude zahájen v týdnu od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020

- maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)

- trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace.

Prodloužení termínů výzev OP PIK

- Prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní.

Liberační daňový balíček I.

- Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

- nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

- v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

- daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny automatickým prominutím, popřípadě individuální žádostí. Podrobný postup je uveden ve Finančním zpravodaji.

Více informací: https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový stav (COVID – 19)

Liberační daňový balíček II.

- prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

- v další vlně EET se bude pokračovat až za 3 měsíce po ukončení nouzového stavu

- zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019.

Ošetřovné (OČR) pro OSVČ

- dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) - do výše 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní

- příjem žádostí o dotaci na ošetřovné zajistí kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Půjde o částku cca 13 144 Kč za měsíc

Více informací:

Program Antivirus, též mohou využít OSVČ, kteří zaměstnávají pracovníky

Náhrada mezd a platů

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí pěti režimů:

Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši min. 60 % průměrného vyměřovacího základu. Náhrada je vyplácena 14 dní. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek 100 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy, maximálně však 24 800 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 24 800 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 12 400 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 9 300 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Prodloužení doby Ošetřovného (OČR) pro zaměstnance

Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.

Více informací zde:


Zdroj: MPO

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page